Polityka prywatności

Na podstawie art. 12, 13, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:
Administratorem danych osobowych jest „ATROS” Andrzej Trosko, , ul. Wysockiego  24B, 15-167 Białystok, NIP: 9660845323, REGON: 052123038.
Dane osobowe są przetwarzane w celu złożenia oferty, zawarcia i realizacji umowy sprzedaży/wykonania usługi montażu stolarki budowlanej.
Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit. b RODO oraz art. 6 ust.1 lit. c RODO.
Odbiorcami danych osobowych są podmioty współpracujące z Administratorem w tym:
- montażysta w zakresie niezbędnym do realizacji przez Administratora umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą,
- zewnętrzny dział księgowy w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa,
- zewnętrzny dział prawny w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
Okres, przez jaki dane będą przechowywane odpowiadają okresom przedawnienia wynikającym z przepisów kodeksu cywilnego i ordynacji podatkowej. Przewidywany okres przechowywania danych osobowych wynosi 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy wynikający z zawartej umowy zlecenia.
Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia, prawa do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy.  Niepodanie danych osobowych może prowadzić do niemożności wykonania umowy.

Telefon

+48 668 664 515

Email

biuro@atros.pl

Adres

ul. Wysockiego 24 B

15-167 Białystok